top of page

JAMMER UND JUBEL: "ollas raunzt!"


Wofgang Kühn

OLLAS RAUNZT!


de an modschgan üwa de hitz im september

und de aundan meckan weus im juli scho herbstlt


de an rean wegn da inflation umanaund

und de aundan treaman weu eanare rabattpickal ogrennt san


de an lamadian wegnan zniadrichn bluaddruck

und de aundan brumman weu da zucka vü zhoch is


de an keppen wegn da besn schwiegamuada

und de aundan bentssn weus ka neix handy kriagn


de an jaumman weus scho beim hischaun blad wean

und de aundan maunzn weus goa kan appetit mea haum


de an sudan wegn jedn schas

und de aundan sempan weu si nia wos tuat


de an motzn weus fia nix a zeit haum

und de aundan jeian weu eana fad is im schedl


de an fäun umanaund weu rapid dauand valiat

und de aundan muarn weu de austria a net eftas gwinnt


de an mosan umanaund weus mitn göd imma enga wiad

und de audan sei'ln weu eana de haut beim oasch net zsaumgeht


de an meitan üwa de korruption va de politika

und de aundan mauln weu fia eana söwa nix dabei aussaschaut


i hea eana a zeitlaung zua

owa daun denk i ma:


so laungs raunzn

sans no hoibwegs gsund!

Mehr Gedichte zum Thema "Jammer und Jubel" gibt es in der neuen Morgenschtean-Ausgabe und auch in der PDF-Beilage, die für Morgenschtean-Leser*innen zum Download bereitliegt.


Der frisch gedruckte Morgenschtean wird am 30. November um 20.00 im Café Anno (Wien, Lerchenfelder Straße 132) präsentiert.


bottom of page